Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 03 THÁNG CÒN LẠI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT

                         KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 03 THÁNG CÒN LẠI

                           

 

 • Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 09 tháng năm 2019:
 1. Về sản xuất –kinh doanh và cung ứng điện:
 • Điện thương phẩm:
 • Lũy kế 09 tháng, toàn Công ty đạt 71,32% so với kế hoạch giao (2,690 triệu kWh), khối Điện lực đạt 71,62% kế hoạch (2,282 triệu kWh) và khách hàng 110kV đạt 69,65% kế hoạch (408 triệu kWh).
 • Công tác tiết kiệm điện:
 • Tháng 09 năm 2019, sản lượng điện tiết kiệm đạt 6,6 triệu kWh, lũy kế 09 tháng năm 2019 điện tiết kiệm đạt 47,5 triệu kWh tương đương 2,48% điện thương phẩm, đạt 117,72 % kế hoạch năm (KH 40,35 triệu kWh).
 • Sự cố lưới điện và độ tin cậy cung cấp điện:

 

Lưới điện

Dạng sự cố

Kế hoạch

Thực hiện

110kV

Thoáng Qua

0,583

01

Kéo dài

0,819

04

22kV

Thoáng Qua

10

03

Kéo dài

14

06

 

 •  

 

 • Độ tin cậy cung cấp điện lũy kế 09 tháng năm 2019:

Thc hin/Kế hoch

Năm 2019  (4 trường hợp mất điện)

Năm 2018 (4 trường hợp mất điện)

So sánh thực hiện năm 2019/ năm 2018

MAIFI

SAIDI (phút)

SAIFI

MAIFI

SAIDI (phút)

SAIFI

MAIFI [%]

SAIDI (phút)  [%]

SAIFI [%]

T/h Tháng 9

0,138

47,880

0,372

0,060

22,09

0,318

229,55

216,75

116,89

KH 1 tháng

0,124

24,323

0,375

0,050

49,51

0,313

 

 

 

Đánh giá T9

Không

Không

Đạt

Không

Đạt

Không

 

 

 

T/h Quý III

0,427

107,206

1,563

0,227

209,64

1,189

188,61

51,14

131,45

KH quý III

0,373

72,968

1,125

0,149

148,52

0,939

 

 

 

Đánh giá Quý III

Không

Không

Không

Không

Không

Không

 

 

 

Luỹ kế 9 tháng

0,659

229,380

3,037

0,915

442,81

3,630

72,09

51,80

83,66

KH 9 tháng

0,993

194,580

3,000

0,397

396,06

2,504

 

 

 

Đánh giá 9T

Đạt

Không

Không

Không

Không

Không

 

 

 

KH năm

1,490

291,870

4,500

0,596

594,10

3,756

 

 

 

 • Công tác phát triển khách hàng:
 • Tổng số khách hàng: được Công ty bán điện trực tiếp đạt trên 511.154KH (trong đó: với 480.111KH sinh hoạt, chiếm tỷ trọng gần 94% và với 31.043KH ngoài sinh hoạt, chiếm tỷ trọng trên 6%); Luỹ kế đạt tăng trưởng 2,23% so với cuối năm 2018 (499.994KH); qua đó đã phát triển mới được trên 11.160 khách hàng
 • Đối với khách hàng mua điện trung áp: Thực hiện tháng 09/2019 với 24 hồ sơ, với thời gian trung bình thục hiện 3,54 ngày/hồ sơ. Lũy kế được 243 hồ sơ, với trung bình thời gian thực hiện là 3,67 ngày/hồ sơ (thời gian thực hiện thuộc trách nhiệm ngành điện).
 • Cấp điện từ lưới hạ thế:
 • Cấp điện mới sinh hoạt khu vực thị trấn, thành phố, thị xã <= 3 ngày: Thực hiện tháng 9/2019 là 333 hồ sơ, với trung bình thời gian thực hiện là 2,55 ngày/hồ sơ, lũy kế thực hiện là 4.131 hồ sơ, với trung bình thời gian thực hiện là 2,37 ngày/hồ sơ.
 • Cấp điện mới sinh hoạt khu vực nông thôn <=5 ngày: Thực hiện tháng 09/2019 là 894 hồ sơ, với trung bình thời gian thực hiện là 3,08 ngày/hồ sơ, lũy kế thực hiện là 9.266 hồ sơ, với trung bình thời gian thực hiện là 2,94 ngày/hồ sơ.
 • Cấp điện mới ngoài sinh hoạt<=7 ngày: Thực hiện tháng 09/2019 là 146 hồ sơ, với trung bình thời gian thực hiện là 2,94 ngày/hồ sơ, lũy kế thực hiện là 1.549 hồ sơ, với trung bình thời gian thực hiện là 2,75 ngày/hồ sơ.
 1. Công tác sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:
 • Sửa chữa lớn:

Công ty triển khai thực hiện 35 công trình sửa chữa lớn với tổng vốn kế hoạch là 80,6 tỷ đồng.

Đến nay, Công ty đang thi công xong các các công trình lưới điện giao đầu năm, giá trị thực hiện đạt 47,9 tỷ đồng đạt 59,5% kế hoạch (bằng 100% kế hoạch đầu năm), giá trị giải ngân đạt 47,9 tỷ đồng tương ứng 100% khối lượng thực hiện.

 • Đầu tư xây dựng:

Kế hoạch vốn ĐTXD Công ty đề xuất giao năm 2019 là 106 công trình, tổng vốn 221,7 tỷ đồng. Bao gồm:

 • Vốn KHCB: 161,9 tỷ đồng.
 • Vốn ứng Tỉnh: 59,8 tỷ đồng.

Đến nay khối lượng thực hiện Công ty đạt 143,3 tỷ đồng (đạt 64,6% kế hoạch), giải ngân đạt 111 tỷ đồng (đạt 50,1% kế hoạch).

 • Các dự án lớn đầu tư trên địa bàn:

Dự án Cấp điện xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên:

 • Dự án có tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng. Bao gồm xây dựng mới 17,6 km đường dây 22kV trên biển, cấp điện cho 454 hộ dân.
 • Dự án được BQLDAMN triển khai năm 2018-2019, trong đó nguồn vốn ứng từ UBND tỉnh Kiên Giang là 100 tỷ đồng. Công trình sẽ đóng điện đưa vào sử dụng trong tháng 10/2019.

Dự án Cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối tại các thành phố vừa và nhỏ tỉnh Kiên Giang:

 • Khối lượng đầu tư xây dựng và cải tạo đường dây trung áp khoảng 173,6 km; Trạm biến áp 22/0,4 kV khoảng 1MVA. Tổng mức đầu tư dự kiến là 191 tỷ đồng. Dự kiến đóng điện trong QI/2020.

Dự án Tái cấu trúc lưới điện huyện đảo Phú Quốc:

 • Tổng mức đầu tư là 215 tỷ đồng, với khối lượng: 135 km đường dây trung thế, 53 km đường dây hạ thế và trạm biến áp với tổng công suất là 11 MVA. Dự kiến đóng điện trong QI/2020

Các dự án 110-220kV: tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, bao gồm:

 • Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, dự kiến đưa vào vận hành QIV/2020.
 • Trạm ngắt Phú Quốc, dự kiến đưa vào vận hành QIV/2020.
 • Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, dự kiến đưa vào vận hành QII/2020.
 • Trạm 110kV Nam Phú Quốc, dự kiến đưa vào vận hành QII/2020.
 • Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Kiên Bình - Kiên Lương - Kiên Lương 2 - Kiên Bình, dự kiến đưa vào vận hành QIV/2019.
 • Phân pha dây dẫn ĐD110kV từ 171 Minh Phong – 171 An Biên, dự kiến đưa vào vận hành QIV/2019.
 • Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, dự kiến đưa vào vận hành QII/2020.
 • Trạm 110kV Bắc Phú Quốc, dự kiến đưa vào vận hành QII/2020.
 • CÁC MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CHO CÁC THÁNG CÒN LẠI:

Để đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý, làm nền tảng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công ty triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 • Chủ động phối hợp Sở Công thương lập, trình UBND tỉnh/ thành phố phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm và hàng tháng của đơn vị.
 • Thực hiện cấp điện nhanh chóng cho khách hàng, làm việc với khách hàng lớn nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên bản thỏa thuận về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. Hổ trợ khách hàng lập kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện và ban hành quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại doanh nghiệp.
 • Tổ chức rà soát, thống kê chi tiết các phụ tải mang tính chất mùa vụ, đặc trưng của địa phương, có phương án ưu tiên cho các phụ tải trọng yếu phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản (nước sạch, bệnh viện…), chống hạn, chống úng, ngăn dịch bệnh, các sự kiện chính trị - xã hội.
 • Xây dựng phương thức kết lưới, phương thức vận hành tối ưu để chuyển tải lưới điện khi có công tác trên các tuyến đường dây có mạch vòng.
 • Thực hiện tốt tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, độ tin cậy cung cấp điện do Tổng công ty giao. Xác định mục tiêu cụ thể, lưu ý tập trung vào các nội dung chưa thực hiện tốt tại đơn vị, có ảnh hưởng nhiều đến tổng thể, hướng đến mục tiêu độ tin cậy tăng cao theo chiều hướng ổn định, các biến động nếu có phải xác định được để kiểm soát chặt chẽ và có giải pháp khắc phục.
 • Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra. Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn trong quý IV/2019 và hoàn thành đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ.
 • Hạn chế tối đa cắt điện khi sửa chữa, bảo dưỡng, thi công công trình lưới điện bằng cách tăng cường áp dụng các công nghệ không cắt điện, biện pháp thi công phù hợp.
 • Duy trì liên tục công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong xã hội. Tổ chức thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả các chương trình, hoạt động về tiết kiệm điện.
In      Trở về Theo phòng KHVT, PC Kiên Giang
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (08:32 - 12/11/2019)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019 (16:26 - 23/09/2019)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN ĐẾN 0h NGÀY 29/6/2019 (09:56 - 01/07/2019)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH CẤP ĐIỆN NGÀY 28/6/2019 (09:48 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 2 NĂM 2019 (16:26 - 11/04/2019)
   TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:15 - 15/03/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 11 NĂM 2018 (09:13 - 27/12/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10 NĂM 2018 (13:30 - 30/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 08 NĂM 2018 (14:41 - 21/09/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 07 NĂM 2018 (13:17 - 22/08/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 06 NĂM 2018 (10:39 - 16/07/2018)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - THÔNG CÁO BÁO CHÍ (Nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến tiêu thụ điện cao kỷ lục, EVN khuyến cáo việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm) (09:56 - 28/06/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 05 NĂM 2018 (09:08 - 25/06/2018)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - THÔNG CÁO BÁO CHÍ (Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở) (16:46 - 04/06/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 04 NĂM 2018 (15:09 - 23/04/2018)

Đầu trang